Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730,
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – administracja@art-motor.pl;
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
b) kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
6. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e., w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 6 umowy administrator niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację podmiotu, którego dotyczyła.
7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do prawo do przenoszenia danych osobowych w przewidzianym prawem zakresie.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, każdemu podmiotowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W przypadku zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, administrator poinformuje podmiot o takiej sytuacji – w przypadku gdy wybrane naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.