+48 85 7410 364

biuro@art-motor.pl

Polub nas
na Facebooku

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. Realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
B. Kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e., w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 6 umowy administrator niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację podmiotu, którego dotyczyła.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do prawo do przenoszenia danych osobowych w przewidzianym prawem zakresie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, każdemu podmiotowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, administrator poinformuje podmiot o takiej sytuacji – w przypadku gdy wybrane naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
Klauzula informacyjna dla Państw trzecich
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, adres e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. Realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
B. Kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:
A. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
B. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane będą przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Republika Białoruś) na którego terenie Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 45 RODO). Republika Białoruś nie posiada na swoim terenie podobnych do Europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6.

Na terenie Republiki Białoruś, Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty:

Respublikanskoje unitarnoje predprijatije „Proizwodstwiennoje objedinienije” Biełorusnieft”, (RUP „Zjednoczenie produkcyjne „Belorusneft”) Republika Białoruś, 246-003 Homel, ul. Rogaczewskaja 9.

7. Zabezpieczenia Państwa danych w Państwie trzecim są respektowane na podstawie umowy między firmą ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach a podmiotami wskazanym w pkt. 7.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e., w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 6 umowy administrator niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację podmiotu, którego dotyczyła.
9. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do prawo do przenoszenia danych osobowych w przewidzianym prawem zakresie.
10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, każdemu podmiotowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W przypadku zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, administrator poinformuje podmiot o takiej sytuacji – w przypadku gdy wybrane naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, adres e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. Realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
B. Kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e., w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 6 umowy administrator niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację podmiotu, którego dotyczyła.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do prawo do przenoszenia danych osobowych w przewidzianym prawem zakresie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, każdemu podmiotowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, administrator poinformuje podmiot o takiej sytuacji – w przypadku gdy wybrane naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

 

Klauzula informacyjna dla Państw trzecich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, adres e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. Realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
B. Kontaktu mailowego lub telefonicznego dotyczącego realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:
A. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
B. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty działające na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem:a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane będą przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Republika Białoruś) na którego terenie Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 45 RODO). Republika Białoruś nie posiada na swoim terenie podobnych do Europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6.

Na terenie Republiki Białoruś, Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty:

Respublikanskoje unitarnoje predprijatije „Proizwodstwiennoje objedinienije” Biełorusnieft”, (RUP „Zjednoczenie produkcyjne „Belorusneft”) Republika Białoruś, 246-003 Homel, ul. Rogaczewskaja 9.

7. Zabezpieczenia Państwa danych w Państwie trzecim są respektowane na podstawie umowy między firmą ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach a podmiotami wskazanym w pkt. 7.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e., w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 6 umowy administrator niszczy dokumentację w sposób uniemożliwiający identyfikację podmiotu, którego dotyczyła.
9. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do prawo do przenoszenia danych osobowych w przewidzianym prawem zakresie.
10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, każdemu podmiotowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W przypadku zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, administrator poinformuje podmiot o takiej sytuacji – w przypadku gdy wybrane naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Solniczkach, ul. Leszczynowa 2, 15-605 Białystok, NIP 5422423122, REGON: 050584730, adres e-mail: administracja@art-motor.pl
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane.